Monday, September 28, 2009

SI MARIA BILANG TAGAPAMAGITAN


SI MARIA BILANG TAGAPAMAGITAN: Pagwawasto sa mga Paratang at Panunuligsa ni Jun A. Ballesteros sa Pananampalatayang Katoliko Hinggil sa Mahal na Birheng Maria

PANIMULA

Mga ilang araw na ang nakakaraan, may isang Katolikong nag-email sa akin. Humihingi siya sa akin ng paliwanag hinggil sa mga aral ng Santa Iglesia Katolika tungkol sa Mahal na Birheng Maria. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoong Jesus sapagkat ipinagkaloob Niya sa akin ang pribilehiyong maipagtanggol ang kanyang, ang Mahal na Birheng Maria, at maipaghatanod ang Santa Iglesiang Ina Natin.

Mangyaring itago na lamang natin ang nagtatanong sa pangalang “RR.” Ayon kay RR, nakapagbasa siya ng isang aklat na isinulat ng isang nagngangalang Jun A. Ballesteros. Ang aklat na ito na may pamagat na “Mga Mahalagang Tanong at Sagot” ay nabili ni RR sa Philippine Christian Bookstore (PCBS).

Ayon kay RR, binili niya ang aklat ni G. Ballesteros sapagkat kanyang ninais na malaman ang pangangatwiran ng mga “born again” Christians ngunit hindi niya ginusto na maging kaisa nila. Kailangan niya diumano na aralin ang mga biblical at lohikal na batayan ng pananampalatayang Katoliko sapagkat ang kanyang kasintahan ay isang “born again” Christian na masugid na tagabasa ni G. Ballesteros. Ipinagtapat din ni RR na madalas siyang inuupasala at dinuduwahagi ng mga “born again” Christians na kagaya ng kanyang kasintahan. Madalas aniya na nakikipagtalo sila sa kanya hinggil sa Biblia at mga aral Katoliko. Marahil nga, hindi na bago ang mga panunuligsang ito sa ating mga Katoliko.

MGA PARATANG

Ang paksang ninanais ni RR na pag-aralan ay ang pagiging “tagapamagitan” o Mediatrix ng Mahal na Birheng Maria. Sinipi niya ang issue 25, p. 5, tanong 15 ng aklat ni G. Ballesteros na “Mga Mahalagang Tanong at Sagot”:

“15. TOTOO BANG SI BLESSED MARY AY SIYANG TAGAPAGITAN O MEDIATRIX NG PANGINOONG JESU-CRISTO AT NG MGA TAO?

  • Hindi. Dagdag aral ito!. May babala ang Galatia 1:6-8 at Pah. 22:18-19! Ito ay ang pagdaragdag ng aral sa Salita.
  • Mat.11:28; sa talatang ito ay may paanyaya si Jesus, samantalang si Mary ay wala, kanino tayo lalapit? Kay Jesus tayo lumapit dahil Siya ang nagaanyaya, hindi si Maria.
  • 1 Tim. 2:5; Si Jeus-Cristo, hindi si Maria, ang TANGING TAGAPAMAGITAN ng tao sa Diyos. Liban dito ay wala nang binanggit ang Biblia.
  • Mat. 28:18; Sa talatang ito ay ipinahahayag na hawak ni Cristo ang lahat ng kapangyrihan sa langit at sa lupa. Nangangahulugang:
  1. Hindi na kailangan ni Jesus ang isa pang katulong sa pagliligtas tao. Sapagkat nasa Kanya na nga ang lahat ng kapangyarihan, anong naiwan kay Blessed Mary, mayroon pa kaya?
  2. Wala siyang kapangyarihan upang siya’y maging Mediatrix.”

PAGPUNA O KOMENTO

Kung susuriin natin ang mga pagpuna ni G. Ballesteros, mahihinuha natin na walang matibay na pinagbabatayan ang kanyang mga paratang. Alalaong baga’y pawang wala sa katinuan ang kanyang pangangatwiran. Lumalabas na salat ang kaalaman ng may-akda sa Banal na Kasulatan at talagang ignorante siya sa tunay na aral ng Santa Iglesia Katolika. Tunay nga na walang muwang itong si G. Ballesteros sa maraming bagay kapag Biblia ang pinag-uusapan. Sa katunayan, hindi tumpak ang kanyang pag-gamit ng mga sitas ng Salita ng Diyos. Hindi rin wasto ang kanyang unawa sa pananampalatayang Katoliko. Pilit niyang minamali ang ating mga aral lalong-lalo na sa Mahal na Birheng Maria. Bagama’t salat sa kaalaman si G. Jun A. Ballesteros sa mga aral Katoliko, patuloy niya pa rin itong inaaglahi. Dahil dito, lapat na lapat kay G. Ballesteros ang sinasabi ng mga apostol na sina San Pedro (2 Pedro 2:12) at San Judas (Judas 1:10).

SI MARIA BILANG TAGAPAMAGITAN: DAGDAG NA ARAL NGA BA?

Isa-isahin natin ang mga paratang ni G. Ballesteros. Ang paghahanap ng mali sa kanyang aklat ay parang paghahanap ng buhangin sa dalampasigan.

1. Sa kanyang tanong blg. 15 na kung totoong si Blessed Mary ay siyang tagapagitan (sic) o Mediatrix ng Panginoong Jesu-Cristo at ng mga tao, isang tumitiling “Hindi” ang kanyang sagot. Aniya, ang aral daw na ito ay pagdaragdag ng aral sa Salita or Biblia. Mapupuna na ang pag-aangkin ni G. Ballesteros ay walang pinagsasaligan. Katunayan, hindi niya ipinaliwanag at pinatunayan kung bakit naging dagdag sa aral ng Biblia ang pagiging “tagapagitan” [“tagapamagitan”] ni Maria sa Panginoong Jesus. Kaya naman ang kaniyang pag-gamit ng babala sa Galacia 1:6-8 at Pahayag 22:18-19 ay lihis sa katotohanan at walang kabuluhan. Sa kabilang dako, patutunayan natin ayon sa Biblia na ang pagiging “tagapamagitan” ni Maria (at maging ng mga mananampalataya kay Kristo) ay aral ng Salita ng Dios na sukdulang nilalabanan naman ni G. Ballesteros. Ipapaliwanag natin ang mga maling haka-haka ng may-akda ng “Mga Mahalagang Tanong at Sagot.”

Pansamantala, balingan natin ang mga talatang ginamit ni G. Jun Ballesteros. Una ay ang Galacia 1:6-8: Ako ay namamangha sa kaparaanan kung bakit napakadali ninyong lumayo mula sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Cristo patungo sa kakaibang uri ng ebanghelyo. 7Hindi ito talagang kakaibang ebanghelyo maliban na may ilang mga tao na gumugulo sa inyo. Ibig nilang palitan ang ebanghelyo ni Cristo. 8Subalit kahit kami o isang anghel man na mula sa langit ay mangaral ng ebanghelyo na salungat sa ipinapangaral namin sa inyo, sumpain nawa siya ng Diyos” (SND).

Ang talatang ito ay babala ni Apostol San Pablo sa mga unang Kristiano na iwasan ang mga hidwang pananampalataya na kaniyang tinawag na “ibang ebanghelyo” sapagkat maraming mga mangangaral ang nagsulputan (at patuloy pa na nagsisipagsulputan sa kasalukuyang panahon) ang nangangaral ng taliwas sa ebanghelyo ni Kristo. Sa katunayan, ang babalang ito ay mas angkop sa mga mangangaral kagaya ni G. Ballesteros na nangangaral ng mga kathang aral tulad ng “sola scriptura” o “sola fidei.” Ang mga aral na nabanggit ay hindi ni minsan itinuturo ng Banal na Kasulatan. Mainam na pag-usapan ang mga ito sa ibang pagkakataon.

Samantala, sa Pahayag (o Apocalipsis) 22:18 naman, ganire ang ating mababasa: “Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng HULA NG AKLAT NA ITO, kung ang sinoman ay MAGDAGDAG SA MGA ITO, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat SA AKLAT NA ITO.”

Kung nabasang maayos ni G. Jun A. Ballesteros ang talata, mapagtatanto niya na ang ipinagbabawal sa Apocalipsis 22:18 ay ang pagdaragdag sa mga HULA ng AKLAT NA ITO. Aling aklat? Ang AKLAT NG APOCALIPSIS. Malinaw na naman na mali at abusado ang pag-gamit ni G. Ballesteros sa Salita ng Diyos para lamang pasaringan ang Santa Iglesia Katolika. Anupaman, mintis pa rin ang pasaring na ito. Sa katunayan, ang mga aral ng Iglesia Katolika hinggil sa Mahal na Birheng Maria ay hindi dagdag o taliwas sa Biblia bagkus ang mga ito ay may pinagbabatayan sa Salita ng Diyos. Hindi ito Makita ni G. Ballesteros sapagkat nakapiring ang kanyang mga mata o dili-kaya’y nagbubulag-bulagan lamang siya.

ANG PANGINOON AT SI MARIA: MAGKATUNGGALI NGA BA?

2. Ayon din kay G. Jun Ballesteros, sa talatang Mat.11:28 ay may paanyaya si Jesus samantalang si Maria ay wala. Aba eh, natural! Sapagkat sa talatang nabanggit ang Panginoong Jesu-Kristo ang nagsasalita kung kaya’t Siya ang nag-aanyaya. Alangan namang si Maria ang mag-anyaya eh hindi naman siya ang nagsasalita sa talatang nabanggit. Talaga nga naman nakakatawa ang palsong pangangatwiran ni G. Ballesteros. Talaga nga namang walang lohika o katinuan ang kaniyang panunuligsa. Samakatuwid, si G. Ballesteros ay hantarang nakikipagdigma sa sentido komun.

Hirit pa ni G. Ballesteros, “[k]ay Jesus tayo lumapit dahil Siya ang nagaanyaya, hindi si Maria.” Eh, hindi naman tumututol ang mga Katoliko sa paglapit kay Jesus at tumalima sa Kanyang paanyaya. Iyan ay aming ginagawa ng walang anumang bahid ng pag-aalinlangan. Ngunit, kami rin ay dumudulog kay Maria upang ilapit niya kami sa kanyang anak na si Jesus. Ang paglapit namin kay Maria ay hindi upang kami ay tumigil o humimpil sa kanya bagkus ay ang madala niya kami sa Panginoong Jesu-Kristo na aming Diyos at Tagapagligtas. Sa kasalan sa Cana, winika ni Maria, “gawin ninyo ang anomang sa inyo’y Kaniyang iutos” (Jn. 2:5). Kaming mga Katoliko ay walang pagsalang sumusunod sa ipinag-utos ni Maria sa lahat ng mga alagad ng kanyang anak.

Tila baga ayon sa nagugulumihanang kaisipan ni G. Ballesteros, ang paglapit kay Maria ay nangangahulugang hindi paglapit kay Kristo. Iyan ay hindi wastong haka-haka at walang batayan sa Biblia. Lumalabas na pinagkokontra ni G. Ballesteros ang mag-inang si Jesus at si Maria samantalang sila ay nagkakaisa at nasa iisang koponan lamang. Biblia na rin mismo ang nagsasabi sa atin na magkasama ang mag-ina sa maraming pagkakataon (Isa.7:14; Mt. 2:11, 13, 2:20, 21; Jn. 19:25, atbp.). Tila hindi nabasa ni G. Ballesteros ang mga talatang nabanggit, o kung nabasa man niya eh baka hindi niya naunawaan sapagkat wala sa kanya ang pagkasi ng Espiritu ng Dios. Lumalabas na sapilitang pinaghihiwalay, pinagkokontra at pinagdidigma ni G. Ballesteros (at ng mga “born again” na kagaya niya) ang mag-ina. Taliwas ito sa aral ng Salita ng Diyos. Nangangahulugan lamang na si G. Ballesteros ay nangangaral ng ibang ebanghelio at hiduwang pananampalataya kaya’t sa kanya lubusang umaangkop ang mga kataga sa Galacia 1:6-8. Bilang pagpapaalala kay G. Ballesteros sa dalisay na aral ng Salita ng Dios, ipinagbigay alam ng anghel Gabriel sa Mahal na Birheng Maria na “ang Panginoon ay sumasaiyo” (Lk. 1:28). Kung ang Panginoon ay sumasa kay Maria, bakit pilit na pinaghihiwalay ng mga “born again” katulad ni G. Ballesteros ang Panginoon at si Maria? “Kung ang Diyos ay sumasaatin, sino ang lalaban sa atin?” (Roma 8:31, ABB). Samakatuwid, kung ang Panginoon ay sumasa kay Maria, bakit kagyat at hantarang nilalabanan ng mga “born again” ang katotohanang ito? Laban at labag sa Biblia ang kanilang ginagawa. Baka naman sa usaping ito mapagkakakilanlan kung kaninong kampon talaga nabibilang sina G. Ballesteros at ang kanyang mga kapanalig.

SI MARIA BILANG TAGAPAMAGITAN

3. Binanggit ni G. Jun Ballesteros ang talatang 1 Timoteo. 2:5. Ayon sa kanya, “si Jesu-Cristo, hindi si Maria, ang TANGING TAGAPAMAGITAN ng tao sa Diyos. Liban dito ay wala nang binanggit ang Biblia.”

Napakapayak o napakasimplistiko ang pahayag na ito G. Ballesteros. Kung hindi natin susuriing mabuti ang kanyang sinasabi, maaari tayong maligaw, madaya o malinlang ni G. Ballesteros.

Una, pinalalabas ni G. Ballesteros na itinuturo ng Santa Iglesia Katolika na si Maria, at hindi si Jesus, ang tanging nag-iisang tagapamagitan ng tao sa Dios. Ito ay isang kasinungalingan at palsong pag-angkin. Wala sa opisyal na aral Simbahang Katoliko na si Maria at hindi si Jesus ang tanging tagapamagitan ng tao sa Dios. Hinahamon ko si G. Ballesteros at ang lahat ng kanyang kapanalig na maglabas ng reperensiyang Katoliko na nagsasabi na “si Maria at hindi si Kristo ang tanging tagapamagitan ng tao sa Dios.” Kung wala silang mailabas, malinaw pa sa sikat ng araw na sila ay nagbubulaanan lamang para makapanuligsa sa pananampalatayang Katoliko. Labag ito sa ipinag-uutos ng Banal na Kasulatan (Exodo 23:1).

Pangalawa, walang muwang si G. Ballesteros hinggil sa aral ng Simbahang Katoliko. Sa katunayan, hindi natin ipinapantay ang pagiging tagapamagitan ng Mahal na Birhen sa pagiging tagapamagitan ni Jesu-Kristo sa Diyos at tao [na Kanyang bukod-tanging angking kakanyahan]. Sa katunayan, iniaaral ng Ikalawang Konsilyo ng Vaticano: “Therefore, the Blessed Virgin is invoked by the Church under the titles of Advocate, Auxiliatrix, Adjutrix and Mediatrix. This, however, is to be understood that it neither takes away from nor adds anything to the dignity and efficaciousness of Christ the one Mediator” (Lumen Gentium No. 62). Malinaw sa hinalaw na bahagi ng Lumen Gentium na ang pagiging tagapamagitan ni Maria ay hindi kabawasan o dili kaya’y karagdagan man sa karangalan at bisa ng nag-iisang tagapamagitan ni Kristo. Samakatuwid, ang pagiging tagapamagitan ni Maria ay pakikiisa o pakikibahagi lamang sa nag-iisang pamamagitan ni Kristo sa Diyos at tao: sa pamamgitan Niya, Sa Kanya, at kasama Niya. Di ba’t ang Panginoong Jesus na rin ang nagwika, “Ako ang puno, kayo ang sanga. Ang sinomang nanatili sa akin ay magbubunga ng marami, sapagkat kung wala ako ay wala kayong magagawa” (Jn. 15:5).

Pangatlo, salat ang kaalaman ni G. Ballesteros sa Biblia, lalo na sa orihinal na wikang Griego ng Bagong Tipan. Para sa kabatiran ni G. Ballesteros, halina’t uriratin natin ang tumpak at wastong aral ng 1 Timoteo 2:5.

Ang 1 Timoteo 2:5 ay kailanman hindi marapat na ihiwalay sa konteksto ng pangalawang kapitulo ng unang sulat ni apostol Pablo sa kanyang dakilang alagad na si Timoteo. Ang bersikulo ay hindi nangangahulugang ekslusibong pamamagitan ni Jesu-Kristo. Hindi nito itinatatwa ang pagkakaroon ng iba pang tagapamagitan kay Kristo. Ang Biblia na mismo ang nagpapatunay na minamarapat ng Dios na ang Kaniyang mga nilikha ay makibahagi sa Kaniyang pamamaraan ng kaligtasan.

Gaya ng nabanggit, ang 1 Timoteo 2:5 ay hindi maaring tanggalin o ihiwalay sa kabuoan ng ikalawang kapitulo ng Unang Sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ang buong kapitulo ay nagpapahiwatig ng ating pakikibhagi sa pagiging tagapamagitan ni Kristo. Kung sisimulan natin ang pagbabasa mula sa bersikulo uno hanggang bersikulo siete, mapagtatanto natin na iniuutos nga ni apostol Pablo sa lahat ng mga Kristianp na maging tagapamagitan sa isa’t isa spagkat mayroong nag-iisang Dios para sa lahat at si Kristo ang nag-iisang tagapamagitan para sa lahat.

Tila baga nakalimutan ni G. Jun A. Ballesteros na basahin ang unang bersikulo ng 1 Timoteo 2. Hinablot niya ang 1 Tim. 2:5 mula sa kabubuan ng kapitulo 2. Kaya nga winalang-kabuluhan at pinagwaraywaray ni G. Jun A. Ballesteros ang buong kapitulo. Sa 1 Timoteo 2:1, ganito ang ating mababasa: “Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay INIAAARAL ko na manaing, manalangin, MAMAGITAN at magpasalamatan na patungkol sa lahat ng mga tao.” Malinaw na tayo ay INUUTUSAN at INAAARALAN na “MAMAGITAN” para sa isa’t isa. Ang aral na ito ni Apostol Pablo ay itinatanggi at itinatatwa ni G. Jun A. Ballesteros kung kaya’t siya ay malinaw na anti-apostol at anti-Biblia. Dito nabibisto ang pagpuputol-putol ni G. Ballesteros ng Salita ng Diyos kung kaya’t – nakapanlulumo mang isipin - siya ay nadadaya at nakapandadaya.

Si G. Ballesteros ay nagdaragop sa kaalaman ng wikang Griego. Di nga mapapasubalian ang katotohanang ang mumunting kaalaman ay mapanganib. Para sa kabatiran ni G. Ballesteros, sa wikang Griego ay may dalawang kataga o salita para sa “isa.” Ang una ay “monos” na nangangahulugang ekslusibong nag-iisa lamang (exclusive uniqueness) kagaya ng ginamit sa 1 Timothy 1:17 and 6:15-16. Ang pangalawa ay is “heis” (o “eis”) na siyang ginamit sa 1 Timoteo 2:5: heis gar theos heis kai mesitEs theou kai anthrOpOn anthrOpos christos iEsous.” Ang sentido ng 1 Timoteo 2:5 ayon sa orihinal na Griego ay: “There is one and the same God for all; there is also one and the same Mediator for all, a man Christ Jesus.” Ang talata ay nagpapatunay sa atin na ang pag-ibig at pagliligtas ng Dios ay para sa lahat at ang nakapagliligtas na pamamagitan ni Kristo ay para sa lahat din naman.

Malinaw mula sa orihinal na Griego na ang gamit ng “heis” sa 1 Timoteo 2:5 ay nangangahulugang “pangunahin” (pre-eminence or primary) na nagpapahiwatig ng pagiging inklusibo (inclusiveness). Samakatuwid, ang katagang “heis” ay umaamin ng ibang tagapamagitan kay Kristo.

BABALA SA MGA MALING ARAL

4. Panghuli, hinango ni G. Jun Ballesteros ang Mateo 28:18 at aniya sa talatang ito ay ipinahahayag na hawak ni Cristo ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Tama ang premise ni G. Ballesteros, ngunit mali ang kanyang konklusiyon. Ayon kay G. Ballesteros, nangangahulugang: (1) “Hindi na kailangan ni Jesus ang isa pang katulong sa pagliligtas tao. Sapagkat nasa Kanya na nga ang lahat ng kapangyarihan, anong naiwan kay Blessed Mary, mayroon pa kaya?; at (2) Wala siyang kapangyarihan upang siya’y maging Mediatrix.

Upang maiwasto natin ang isa na namang gahol sa katuwirang kaisipan ni G. Ballesteros, maanong basahin natin ng buo ang Mateo 28:18: “At lumapit si Jesus sa kanila at sila’y kinausap, na sinasabi, Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin.”

Bagamat lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ay taglay na ng Panginoong Jesu-Kristo, minarapat Niya na magsugo ng Kaniyang mga alagad na makakatuwang. Ito ay matatagpuan sa sumusunod na talata na sadyang PINUTOL ni G. Ballesteros. Ang tawag sa mga talatang sadyang KINATAY ni G. Ballesteros ay ang “The Great Commission.” Hindi na naman wasto ang mga pinagsasabi ni G. Ballesteros sapagkat ginutay-gutay at ginulagulanit niya ang salita ng Panginoong Jesus.

Oo nga’t nasa Panginoong Jesus na ang lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, hindi nangangahulugan na hindi Niya ito maaaring ipamahagi kung Kaniyang mamarapatin o nanaisin. Ang Panginoong Jesus as hindi nagmamaramot, bagkus siya ay namamhagi ng Kaniyang kapangyarihan sa kanino man Niya naisin. Sa katunayan, Siya na mismo ang nagsabi na ang Kaniyang mga alagad ay tatanggap ng Kapangyarihan: “Datapuwa’t TATANGGAPIN NINYO AY KAPANGYARIHAN, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo (Gawa 1:8).

Samakatuwid, hindi sinasarili o ipinagmamaramot ni Kristo ang Kaniyang angking kapangyarihan bagkus ay ipinagkakaloob Niya ito sa Kaniyang mga alagad. Ayon sa Biblia, si Maria ay kasama ng mga apostol ng kaniyang anak na si Jesus na nananalangin (Gawa 1:14) at sila’y nangapuspos ng Espiritu Santo (Gawa 2:1-3).

Bagama’t walang duda, gaya ng ating napatunayan na salat nga sa unawa itong si G. Jun A. Ballesteros, idinagdag pa niya “na hindi na kailangan pa ni Jesus ng isa pang katulong sa pagliligtas ng tao.” Tama nga na hindi na kailangan pa ni Jesus ng katulong sa pagliligtas ng tao, subalit dala ng Kaniyang kagandahang loob ay minarapat Niyang katulungin ang Kaniyang mga alagad para sa Kaniyang gawaing pagliligtas. Hindi baga “tayo ay kamanggagawa ng Diyos?” (1 Cor. 3:9). Isang pamamaraan ng pakikiisa sa gawain ng pagliligtas ay ang pagtuturo: “Mag-ingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito; sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ILILIGTAS mo pati ng mga nagisispakinig sa iyo” (1 Tim. 4:16). Anupa’t maging ang “nagpapabalik-loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay MAGLILIGTAS ng isang kaluluwa mula sa kamatayan, at magtatakip ng karamihang kasalanan” (Santiago 5:20).

Malinaw sa mga talatang nabanggit na an gating Diyos at Tagapagligtas na si Jesu-Kristo ay may kinakatuwang o kinakasangkapan sa Kaniyang pagliligtas. “At nagsialis sila, at nagsipangaral sa Langat ng dako, NA GUMAGAWANG KASAMA NILA ANG PANGINOON, at pinatotohanan ang saliat sa pamamagitan ng mga tandang kalakip” (Mk. 16:20).

Nakakapanlulumong isipin na si G. Jun A. Ballesteros na isang mangangaral at may-akda ng isang aklat ay walang muwang sa mga talatang nabanggit at dahop sa unawa ng Salita ng Diyos sapagkat malinaw na pawang sariling kuro-kuro, maling akala, sapantaha at panululigsa lamang ang ipinapangaral ni G. Jun A. Ballesteros sa kanyang mga mambabasa at kapanalig. Malaki ang pananagutan ni G. Ballesteros sa Diyos dahil sa mga kaluluwang kaniyang nailigaw at patuloy na naililigaw.

Ayon sa katanungan si G. Ballesteros, kung nasa kay Kristo na ang lahat ng kapangyarihan, anong naiwan kay Maria? Ang sagot ay: ang kapangyarihan ng panalangin.

ANG KAPANGYARIHAN NG PANALANGIN

Ayon pa sa konklusiyon ni G. Jun A. Ballesteros, wala daw kapangyahihan ang Mahal na Birheng Maria na maging Mediatrix. Mali po iyon. May kapangyarihan si Maria na maging Mediatrix sa pamamagitan ng panalanagin sapagakat ayon sa Banal na Kasulatan, “the prayer of a righteous man is POWERFUL and EFFECTIVE” (James 5:16, NIV). Kung ating ililiwat sa wikang Filipino ay: “Ang PANALANGIN ng taong matuwid ay MAKAPANGYARIHAN at MABISA.”

Lingid sa kaalaman ni G. Ballesteros, pinapatunayan ng talata sa 1 Pedro 3:12 na: “Ang mata ng Panginoo’y nakatuon sa matuwid, panalangin nila’y malugod na agad dinidinig” (MBB). Ito rin ay pinaninindiganan ng Kawikaan 15:29: “Ang panginoon ay malayo sa masama: ngunit Kaniyang dinidinig ang dalangin ng matuwid.” Tila baga ang mga talatang nabanggit ay hindi natatalos ni G. Ballesteros at ng mga “born again.”

Ang mga Katoliko ay lubos na naniniwala na maliban sa Panginoong Jesus, wala nang mas magiging banal o matuwid pa maliban sa Mahal na Birheng Maria, ang ina ni Kristo, sapagkat siya ay “napupuno ng grasya” (Lk. 1:28) kaya naman may ibayong kapangyarihan at bisa kanyang panalangin. Huwag nating kalilimutan na si Maria ay ina ni Jesus. Bilang perpektong anak, si Jesus ay walang pagsalang sumunod sa utos na igalang at parangalan ang ating mga magulang (Exo. 20:12; Dt.5:16). Sapagkat si Kristo ay sumusunod sa kalooban ng Ama, buo Niyang sinusunod ang winiwika ng Banal na Kasulatan sa Colosas 3:20: “Mga anak, sundin niynyo ang inyong mga magulang SA LAHAT NG BAGAY, sapgkat ito ay kalugod-lugod sa Panginoon.”

Ipinakita sa talataan ng Biblia ang hindi mapasubaliang kapangyarihang ng pamamagitan ni Maria sa kanyang anak na si Jesus sa kasalan sa Cana. Nang maubusan ng alak sa kasayahan, ipinagbigay-alam ni Maria ang kaganapan sa kanyang anak. Datapuwat hindi pa napapanahon ang paghihimala ni Kristo, siya ay tumalima sa kanyang ina. Ngayong dumating na ang panahon, mapapahindian pa ba ni Jesus ang kanyang mahal na ina? Hindi. Sapagkat “si Jesu-Kristo ay Siya ring kahapon, ngayon, oo at magpakailanman” (Heb. 13:8).

Walang pag-aalinlangan na hindi alam ni G. Jun A. Ballesteros ang kapangyarihan ng panalangin. Lingid din sa kanyang kaalaman, ang panalangin ay pamamaraan ng PAMAMAGITAN. Sa Bagong Tipan, ang mga Kristiano ay pinapayuhan na manalangin para sa isa’t isa (Sant. 5:16; 2 Tes. 3:1; Gawa 8:24; Col. 1:9; Col. 4:2-4; Heb. 13:18; 2 Cor. 1:11; Roma 15:30). Sa Biblia, si Maria ay kapanalangin ng mga tunay na alagad ni Kristo (Gawa 1:14).

Pakiwari ko, si G. Ballesteros ay nanghihingi rin ng panalangin ng iba. Marahil siya rin ay nananalangin para sa kapakanan ng iba. Ang tawag diyan ay “intercessory prayer” o panalangin ng pamamagitan. Sapagkat tinututulan ni G. Ballesteros ang pamamagitan ni Maria bagamat tinatanggap niya na siya ay may kakayahan at kapangyarihang MAMAGITAN sa harap ng Panginoon para sa pangangailangan ng iba, lumalabas na kontra-kontra ang kanyang pananaw at aral o dili kaya’y siya ay nagpapaimbabaw lamang. Hindi pa huli ang lahat kay G. Jun A. Ballesteros. Ipinamamanhik ko sa Panginoong Jesus na bigyan nawa ng liwanag ang nagdudumilim na kaisipan ng kapatid na Jun A. Ballesteros. Siya nawa.


javascript:void(0)

Si Rev. Emilio ‘Jun’ A. Ballesteros, Jr.
ay ang pastor ng New Calasiao Christian Church, Poblacion East, Calasiao, Pangasinan. Isa siyang Baptist.

Pastor Emilio 'Jun' A. Ballesteros is at the far left, the one with the receding hairline. Photo is from http://www.bible.org.ph/content/view/116/61/1/0/. PBS describes Pastor Jun A. Ballesteros, thus -

"Rev. Emilio Ballesteros, Jr. now heads the Northern Luzon Regional Auxiliary Bible Office, replacing Rev. John Arquero.

Pastor Jun, who has ministered and established numerous churches since 1979, is married to the former Theresa Flormata, with whom he has three children.

He received his formal training from the Philippine Baptist Theological Seminary in Baguio City, and has been conferred a doctorate degree (honoris causa) from Theology University in 2005."

1 comment:

  1. Thank you for sharing your insight to my blog. I have approved your comment. Thanks! Keep it up! God bless!

    ReplyDelete